Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim ke 4 sampai Lazim ke 7

Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim ke 4 sampai Lazim ke 7

Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim ke 4 sampai Lazim ke 7 – Pada kesempatan ini Duta Dakwah akan membahas tentang Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim yang keempat sampai dengan lazim ketujuh. Yang mana dalam pembahasan kali ini adalah hanya mengenai wazan dan mauzunnya Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 lazim kesatu sapai dengan ketiga sudah kami uraikan pada bab sebelumnya dan pada kesempatan ini kami hanya menulis bab empat tsulatsi mujarrod lazim keempat sampai ketujuh. Untuk lebih jelasnya silahkan simak ulasannya berikut ini dengan seksama:

Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim Keempat

تصريف ثلاثي مجرد باب أمفت لازم كأمفت

فَعِلَ يَفْعَلُ فُعْلَةً مَوْزُنُهُ حَمِرَ يَحْمَرُ حُمْرَةً مَحْمَرًا حَمْرَةً حِمْرَةً فَهُوَ اَحْمَرُ وَذَاكَ مَحْمُوْرٌ بهِ اِحْمَرْ  لَا تَحْمَرْ مَحْمَرٌ مَحْمَرٌ

Sebagaiman yang telah kami bahas pada bab empat tsulatsi mujarrod Lazim satu sampai lazim ketiga, maka pada bab ini juga tentu ada kesamaan. Untuk ciri bab empat tsulatsi mujarrod tetap sama iaitu harokat ‘ain fi’il pada fi’il madhinya kasrah dan harokat ‘ain fi’il pada fi’il mudhri’nya fathah, dan utuk membedakan antara Lazim keempat dan Lazim kelima adalah perbedaan pada isim masdar dan isim fa’il. Perhatikan lazim keempat:

فَعِلَ يَفْعَلُ فُعْلَةً مَوْزُنُهُ حَمِرَ يَحْمَرُ حُمْرَةً مَحْمَرًا حَمْرَةً حِمْرَةً فَهُوَ اَحْمَرُ

sedangkan pada lazim kelima adalah sebagai berikut:

Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim Kelima

تصريف ثلاثي مجرد باب أمفت لازم كليما

فَعِلَ يَفْعَلُ فُعْلَةً مَوْزُنُهُ صَغِرَ يَصْغَرُ صُغْرَةً مَصْغَرًا صَغْرَةً صِغْرَةً فَهُوَ اَصْغَرٌ وَذَاكَ مَصْغُوْرٌ بِهِ اِصْغَرْ  لَا تَصْغَرْ مَصْغَرٌ مَصْغَرٌ

Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim Keenam

تصريف ثلاثي مجرد باب أمفت لازم كئنم

فَعِلَ يَفْعَلُ فَعَلًا مَوْزُنُهُ بَكِمَ يَبْكَمُ بَكَمًا مَبْكَمًا بَكْمَةً بِكْمَةً فَهُوَ اَبْكَمٌ وَذَاكَ مَبْكُوْمٌ بِهِ  اِبْكَمْ  لَا تَبْكَمْ مَبْكَمٌ مَبْكَمٌ

Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim Ketujuh

تصريف ثلاثي مجرد باب أمفت لازم كتوجه

فَعِلَ يَفْعَى فَعًى مَوْزُنُهُ عَمِيَ يَعْمَى عَمًى مَعْمًى عَمْيَةً عِمْيَةً فَهُوَ اَعْمَ وَذَاكَ مَعْمَيٌ بِهِ اِعْمَ  لَا تَعْمَى مَعْمَيٌ مَعْمَيٌ

Mari kita perhatikan perbedaannya:

Lazim keempat:

فَعِلَ يَفْعَلُ فُعْلَةً مَوْزُنُهُ حَمِرَ يَحْمَرُ حُمْرَةً مَحْمَرًا حَمْرَةً حِمْرَةً فَهُوَ اَحْمَرُ

Lazim kelima:

فَعِلَ يَفْعَلُ فُعْلَةً مَوْزُنُهُ صَغِرَ يَصْغَرُ صُغْرَةً مَصْغَرًا صَغْرَةً صِغْرَةً فَهُوَ اَصْغَرٌ

Lazim keenam:

فَعِلَ يَفْعَلُ فَعَلًا مَوْزُنُهُ بَكِمَ يَبْكَمُ بَكَمًا مَبْكَمًا بَكْمَةً بِكْمَةً فَهُوَ اَبْكَمٌ

Lazim ketujuh:

فَعِلَ يَفْعَى فَعًى مَوْزُنُهُ عَمِيَ يَعْمَى عَمًى مَعْمًى عَمْيَةً عِمْيَةً فَهُوَ اَعْمَ

Demikian ulasan tentang Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim ke 4 sampai Lazim ke 7. Tashrif ini masih berdambung ke Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim ke 8 sampai Lazim ke 10 Semoga bisa membantu dan menambah pengetahuan untuk para santri pemula. Terimakasih.